تا می توانید از این فرصت(شب قدر) که معلوم نیست دیگر گیرتان بیاید یا نه، استفاده کنید. چون این یک «شب طلایی» است. در بین تمام ماه های سال، تنها یک ماه است که پروردگار به صورت ویژه به آن…

دین و آیین

طنز و سرگرمی

ورزش

اجتماعی

فرهنگی

اقتصادی