در خطبه های نمازجمعه برازجان :

دشمنان سعی دارند به هر طریقی در کشور ما نفوذ کنند و ما را تحت سلطه خودشان ببرند. ما نباید با دست خودمان زیر سلطه دشمن برویم و خود را تحریم کنیم .

یادداشت

دین و آیین

طنز و سرگرمی

ورزش

اجتماعی

فرهنگی

اقتصادی