کوتاهی دستگاهها برای افزایش سهمیه استخدامی استان:

با توجه به اینکه سهمیه استان در مرحله اول استخدامی امسال 308 نفر بود، اکنون کاهش چشمگیر این سهمیه در مرحله فعلی سوال برانگیز است. این در حالی است که براساس آمارهای رسمی، حدود 30 درصد پست…

دین و آیین

طنز و سرگرمی

ورزش

اجتماعی

فرهنگی

اقتصادی