همزمان با ۹/۹/۹۹ اولین رسانه جامع فرهنگی – اجتماعی حوزه بانوان کارآفرین راه‌اندازی شد.

دین و آیین

طنز و سرگرمی

ورزش

اجتماعی

فرهنگی

اقتصادی