رژه آزادانه سگ های ولگرد در خیابان های شهر؛

بوشهر24: شنیده شده است در روزهای اخیر در محله صلح آباد بوشهر بر اثر جولان سگ های ولگرد می رفت تا اتفاقی تلخ برای یکی از ساکنان این محل روی دهد.