برخی مدیران مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که ادعا دارند اهل رسانه و قلم هستند و در نشست ها خود را همکار رسانه‌ای معرفی می‌کنند، رسانه‌های جریان انقلاب را…