کد خبر : 15272

اداره کل بازرسی استان بوشهر استخدام می کند

به گزارش " بوشهر24 "، اداره ﮐﻞ بازرﺳﯽ استان بوشهر  در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ های ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اداری و اﺟﺮاﯾﯽ ، جهت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از بین آقایان در ﺗﺨﺼﺺ های کامپیوتر و فناوری اطلاعات دﻋﻮت به همکاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

متقاضیان درﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های کامپیوتر یا فناوری اطلاعات با معدل 16 و بالاتر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 15 روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر(19/5/94) ، ﻓﺮم ذﯾﻞ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و به همراه ﻣﺪارک ﻻزم « ٢ قطعه ﻋﮑﺲ ٣×۴، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت شناسنامه ، آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ، ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ، به همراه گواهی ﺳﻮاﺑﻖ کاری در صورت داشتن سابقه» به ﻧﺸﺎﻧﯽ:  بوشهر چهار راه کشتیرانی ابتدای خیابان شهید صفوی بازرسی کل استان بوشهر واحد امور اداری ارسال نمایند.

 بدیهی اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ های واصله، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ جهت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار گرفته و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز به  ﺗﺨﺼﺺ هر ﯾﮏ از اﻓﺮاد جهت مصاحبه و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻤﺎس به ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ. همچنین به درﺧﻮاﺳﺖ های ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪارک ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﺮد نخواهد ﺷﺪ.

برای دانلود فرم استخدام اینجا کلید کنید.

ارسال نظر