کد خبر : 5172

تصاویر/نشست هم اندیشی نخبگان و سرآمدان علمی استان بوشهر

تصاویر/نشست هم اندیشی نخبگان و سرآمدان علمی استان بوشهر

بوشهر24: نشست هم اندیشی نخبگان و سرآمدان علمی استان با عنوان "اعتلای فرهنگ و اقتصاد با جهاد نخبگانی" با حضور حضرت آیت الله صفایی بوشهر در بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار شد.

بوشهر24: نشست هم اندیشی نخبگان و سرآمدان علمی استان با عنوان "اعتلای فرهنگ و اقتصاد با جهاد نخبگانی" با حضور حضرت آیت الله صفایی بوشهر در بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار شد.

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

دکتر رحیم قاسمیه در نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

حضرت آیت الله صفایی بوشهری

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

نشست هم اندیشی نخبگان بوشهر

ارسال نظر