کد خبر : 17467

برای تو که کشته ی توحش مدرنی

برای تو که کشته ی توحش مدرنی

روزی توحش در مفهوم دوری گزینی از جامعه ی بشری معنی می شد و حیوان درنده خو خود را در جنگل و صحرا از دید انسان دور نگه می داشت و انسان نوع آن جانور را می دانست لذا جانور وحشی از وحشت جامعه ی انسانی به آن مأمن پناه می برد.

به گزارش بوشهر24، روزی توحش در مفهوم دوری گزینی از جامعه ی بشری معنی می شد و حیوان درنده خو خود را در جنگل و صحرا از دید انسان دور نگه می داشت و انسان نوع آن جانور را می دانست لذا جانور وحشی از وحشت جامعه ی انسانی به آن مأمن پناه می برد.

سیر تطور تاریخ گویا شاهد خروج وحشی هایی از جامعه ی انسانی و پیوستن به جنگل است که در آن جنگل نظمی به ظاهر حاکم ولی پر از شبه جانورانی وحشی است که متوحشین جامعه ی حیوانی از شرارت آنها عاجز مانده اند. وحشی که اینبار گول زننده است و دیگر قیافه ی متفاوت ندارد و شبیه انسان است.

آری قیافه ای شبیه به انسان دارند ولی از حیوان وحشی پست تر.

نمی دانم آیا معنی «  بل هم اضل » برای عالمیان مصداق پیدا کرده است یا نه. ولی این را خوب میدانم که این تربیت حاصل نگاه غیر توحیدی به انسان است. حاصل نگاه مادی گرای در حال چریدن در این عالم.

این هشدار به انسان است که ای فرزند آدم، اگر محور خواسته های تو امیال تو باشد و همه به فکر تمتع از این عالم ، و اندیشه ای به حال این تفکر بنیاد برافکن اومانیسم نشود بزودی می رود که عالم را جنگل کند.

هر چه اندیشیدم جز توحش عاملی را بر این کار نیافتم. آنجا که خون یک روحانی بیگناه توسط یک وحشی به زمین ریخته می شود.

 

رحیم افروغ

/انتهای پیام

ارسال نظر