کد خبر : 18795

یادداشتی در باب شهر بی شهردار

شهر بر دار

شهر  بر دار

این شهر، اگر در شهرک نیایشش کشته بدهد، تصادف زیاد شود، یاوری ندارد تا مسئله را حل کند زیرا آقایان در سیاسی بازی خویش، به لطایف! شورا دلخوش اند و امورات زندگی شان بدون مشکل می گذرد.

تب و تاب انتخابات که می شود، طیف های مختلف هر کدام از سر منافع خویش، تحرکاتی را انجام می دهند. گاهی از سر سهم خواهی، گاهی از سر احساس تکلیف! برای خدمت! و گاهی ...

به هر نحوی مردم در قید و بند این تبلیغات اسیر می شوند و دست آخر، طیف خاصی صندلی های خالی را پر می کنند تا بنا بر وعده های خویش، به خدمت! به مردم بپردازند.

نمونه اش همین شورای اسلامی شهر بوشهر! که گوی سبقت را در مسیر خدمت رسانی به مردم! پر کرده است. خدمتی که آن قدر در پیچ و خم سهم خواهی های شورای به ظاهر یکدست! این دوره، گیر کرده است که عملا، امان مردم را بریده است.

می گویید چرا؟ همین داستان انتخاب شهرداری که شهر را بر دار برده است. شرح ما وقع اش را خود بهتر میدانید، از معرفی گزینه ای که هیچ سابقه ی اجرایی نداشته و تنها مشاوری اقتصادی بیش نبوده، تا شخص دیگری که پس از کش و قوس های فراوان رد صلاحیت شد. از جلسات مکرری که به خاطر به حدنصاب نرسیدن اعضا (شما بخوانید سهم خواهی!) رسمیت نیافت، تا درگیری های اعضا برای مقام و منصب های شورای شهر بدون شهردار! تا  همین امروز و اقداماتی که انتظار داشتیم و نشد. اقدامات مهم و بنیادینی که در پس پرده ی خودبینی های عده ای ماند و مردم به دیدنشان بار نیافتند.

دیگر کار از درد دل و شکوه گذر کرده و آن چه در نهایت مانده است، سوال و پرسش برای تدبیرهای آتی است.

شهری که شهردار ندارد، شهر بر دار است. مردمش مشکلاتی دارند که مسئول مربوطه اش در خواب غفلت شورای شهری ها، مانده است و واقعیت نیافته. این شهر، اگر در شهرک نیایشش کشته بدهد، تصادف زیاد شود، یاوری ندارد تا مسئله را حل کند زیرا آقایان در سیاسی بازی خویش، به لطایف! شورا دلخوش اند و امورات زندگی شان بدون مشکل می گذرد.

جواب گوی کم کاری شورای شهر را چه کسی باید بدهد؟ آقایان! به خود بیایید. چند روز و چند ماه و چند سال باید بگذرد تا بالاخره به وظیفه ی خویش عمل کنید؟

خبرهایی رسیده که در آستانه ی پیشنهاد فردی جدید برای تصدی این پست هستید. امیدوارم این بار، عملکردتان مانند گذشته نباشد. فردی لایق و باتجربه را پیشنهاد دهید و دور از حواشی سهم خواهی ها و جناح بندی های سیاسی، به کار و خدمت واقعی به مردم بپردازید که مردم از شما و عملکردتان ناراضی اند.

 

مستر صاد

ارسال نظر