کد خبر : 19967

دموقراضه؛

عطرهای فرانسوی با رایحه دموکراسی!

تصویر دردناکی از سرکوب مردم معترض فرانسه با گاز های اشک آور

 

/598

ارسال نظر