کد خبر : 7755

تصاویر/روحانی در نیروگاه اتمی بوشهر

تصاویر/روحانی در نیروگاه اتمی بوشهر

تصاویر/روحانی در نیروگاه اتمی بوشهر

 رییس جمهوری در نیروگاه اتمی بوشهر

 رییس جمهوری در نیروگاه اتمی بوشهر

 رییس جمهوری در نیروگاه اتمی بوشهر

 رییس جمهوری در نیروگاه اتمی بوشهر

 رییس جمهوری در نیروگاه اتمی بوشهر

 رییس جمهوری در نیروگاه اتمی بوشهر

 رییس جمهوری در نیروگاه اتمی بوشهر

 رییس جمهوری در نیروگاه اتمی بوشهرارسال نظر