کد خبر : 7787

ساختمان 125 ساله گمرک بوشهر

گمرك بوشهر در سال 1268 هجري شمسي در زمان بلژيكي‌ها در دو طبقه ساخته شد كه اين ساختمان قديمي و زيبا همچنان از گزند حوادث روزگار مصون مانده است

بوشهر24: اهميت و رونق تجارت در بوشهر از سال 1150 هجري قمري با ايجاد كارگاه كشتي سازي به دستور نادر شاه افشار آغاز و بندر بوشهر تبديل به پايگاه اصلي تجارت، بازرگاني و نيروي دريايي ايران شد.اين بندر در زمان كريم خان زند چنان اهميت يافت كــه رقيب قدرتمندي براي بصره در عراق شد. بندر بوشهر در زمان اوج خود از مراكز عمده تجارت خليج فارس به حساب مي آمد و تجار بوشهر قسمت عمده بازرگاني خليج‌فارس و اقيانوس هند را به عهده داشتند.

به علت موقعيت خاص اين بندر در بخش تجارت و كسب ثروت فراوان، نمايندگي شركت‌های خارجي و نيز كنسولگري دولت‌های بيگانه از جمله بريتانيا، آلمان، روسيه و امپراتوري عثماني در اين شهر وجود دارد كه ساختمان‌های بعضي از آنها هنوز پابرجا است.طبق اسناد موجود تا سال 1305 حدود 12 دفترخانه در ايالت و نواحي مختلف ايران استقرار داشته كه توسط اداره مركزي كنترل مي شد.

در اين سال‌ها، گمركات ايران شامل آذربايجان، آستارا، بندر پهلوي، مازندران، استرآباد (تركمن)، خراسان، دزداب سيستان، كرمانشاه، كردستان، جنــوب (خليج فارس)، جنوب اقصي (مكران)، خوزستان و تهران مي شد.گمركات جنوب (خليج‌فارس) به مركزيت بوشهر و گمرك كرمانشاه و كردستان به مركزيت كرمانشاه و گمرك بندر پهلوي از گمركات عمده كشور بودند به طوري كه درصد قابل توجهي از كـالاهاي مورد مبادله از طريق اين گمركات وارد یا از كشور خارج مي‌شد. با ايجاد راه‌آهن سراسري امور تجاري اين بندر به خرمشهر انتقال يافت و به تدريج از رونق آن كاسته شد. گمرك بوشهر در سال 1268 هجري شمسي در زمان بلژيكي‌ها در دو طبقه ساخته شد كه اين ساختمان قديمي و زيبا همچنان از گزند حوادث روزگار مصون مانده است.
اهميت و رونق تجارت در بوشهر از سال 1150 هجري قمري با ايجاد كارگاه كشتي سازي به دستور نادر شاه افشار آغاز و بندر بوشهر تبديل به پايگاه اصلي تجارت، بازرگاني و نيروي دريايي ايران شد.اين بندر در زمان كريم خان زند چنان اهميت يافت كــه رقيب قدرتمندي براي بصره در عراق شد. بندر بوشهر در زمان اوج خود از مراكز عمده تجارت خليج فارس به حساب مي آمد و تجار بوشهر قسمت عمده بازرگاني خليج‌فارس و اقيانوس هند را به عهده داشتند.

به علت موقعيت خاص اين بندر در بخش تجارت و كسب ثروت فراوان، نمايندگي شركت‌های خارجي و نيز كنسولگري دولت‌های بيگانه از جمله بريتانيا، آلمان، روسيه و امپراتوري عثماني در اين شهر وجود دارد كه ساختمان‌های بعضي از آنها هنوز پابرجا است.طبق اسناد موجود تا سال 1305 حدود 12 دفترخانه در ايالت و نواحي مختلف ايران استقرار داشته كه توسط اداره مركزي كنترل مي شد.

در اين سال‌ها، گمركات ايران شامل آذربايجان، آستارا، بندر پهلوي، مازندران، استرآباد (تركمن)، خراسان، دزداب سيستان، كرمانشاه، كردستان، جنــوب (خليج فارس)، جنوب اقصي (مكران)، خوزستان و تهران مي شد.گمركات جنوب (خليج‌فارس) به مركزيت بوشهر و گمرك كرمانشاه و كردستان به مركزيت كرمانشاه و گمرك بندر پهلوي از گمركات عمده كشور بودند به طوري كه درصد قابل توجهي از كـالاهاي مورد مبادله از طريق اين گمركات وارد یا از كشور خارج مي‌شد.

با ايجاد راه‌آهن سراسري امور تجاري اين بندر به خرمشهر انتقال يافت و به تدريج از رونق آن كاسته شد. گمرك بوشهر در سال 1268 هجري شمسي در زمان بلژيكي‌ها در دو طبقه ساخته شد كه اين ساختمان قديمي و زيبا همچنان از گزند حوادث روزگار مصون مانده است./ روزنامه دنیای اقتصاد

ارسال نظر