این روزها فیلم پایین آمدن پرچم نفتکش انگلیسی در فضای مجازی دست به دست می‌شود، در حالی که این تصویر در سال‌های دور و در اثر مقاومت بوشهری‌ها در برابر دشمن…