بوشهر 24 منتشر می کند؛

بوشهر 24: وی در بخشی از سخنرانی خود پیرامون تجاوزات و خسارتهای انگلیس به ایران گفت: خسارتی که آمریکا و انگلیس به ما در 200 سال گذشته وارد کرده اند را بررسی کرد…