کد خبر : 17165

نکات که در تربیت باید رعایت شود چیست؟

نکات که در تربیت باید رعایت شود چیست؟

در مسائل تربیتی نکات زیادی وجود دارد.که غفلت از هر کدام سبب می شود که مربی راه و مسیر درست را نپیماید و به کمال و موفقیت دست پیدا نکند.یکی از مسائل مهم در امر تربیت اقتدار مربی است

در مسائل تربیتی نکات زیادی وجود دارد.که غفلت از هر کدام سبب می شود که مربی راه و مسیر درست را نپیماید و به کمال و موفقیت دست پیدا نکند.یکی از مسائل مهم در امر تربیت اقتدار مربی است،مربی باید در عین دلسوزی و مهربانی اقتدار خود را حفظ کند.تا بتواند فردی مقتدر و قوی  تربیت کند.مربی  اگر نتواند در تربیت اقتدار کافی را داشته باشد در تربیت روح های سر کش و سر درگم آلت دست قرار می گیرد و تربیتش بی اثرمی گردد.گاهی بعضی افراد اقتدار را با خشونت اشتباه می گیرند و برای دست یابی به اقتدار از خشونت استفاده می کنند که این امر موجبات شکست را فراهم می نماید.در مقابل خشونت مربی ، فرد تحت تربیت دو واکنش از خود نشان می دهند. یک سری افراد که روح سرکش و آزاد دارند از مربی گریزان می شوند.واز امر تربیت به طوری فاصله می گیرند که دوباره نمی شود آنان را به مسیر برگرداند و تحت تربیت افراد و مربیان صالح هم قرار نمی گیرند. و از مسیر سعادت فاصله می گیرند.ودر زندگی دچار سردرگمی می شوندو به یک فرد لا اوبالی تبدیل می گردند.و دیگر واکنشی که افراد در مسیر این گونه تربیت قرار می گیرند ترس و وابستگی هست. این افراد از ترس رفتار مربی امر و فرمان او را اطاعت می کنند.و در این مسیر شدیدا به مربی و محیط وابسته می گردند. واین افراد در زندگی آینده خود دچار مشکل می شوند.و نمی توانند مسیر کامیابی و پیشرفت را طی نمایند.بنابراین مربی باید مرز خشونت و اقتدار را تشخیص دهد.تا بتواند بدون هیچ خشونتی افراد تحت تربیت خود را در مسیر سعادت قرار دهد.

سید عباس حسینی

ارسال نظر