کد خبر : 17587

فرزند خود را در جمع تصحیح ، تنبیه ، یا تحقیر نکنید

فرزند خود را در جمع تصحیح ، تنبیه ، یا تحقیر نکنید

هرگز فرزند خود را در جمع تصحیح ، تنبیه ، یا تحقیر نکنید ، اگر احساس می کنید نیاز است جلوی رفتار او را در همان لحظه بگیرید او را به محیطی خلوت ببرید که تنها او و شما حضور دارید

هرگز هرگز هرگز فرزند خود را در جمع تصحیح ، تنبیه ، یا تحقیر نکنید ، اگر احساس می کنید نیاز است جلوی رفتار او را در همان لحظه بگیرید او را به محیطی خلوت ببرید که تنها او و شما حضور دارید

 کودکی که جلوی دیگران خرد میشود یا به شدت خجالتی می شود ، یا بر عکس دست به لجبازی می زند تا ثابت کند '' من وجود دارم ، من هستم ''

 در هر دو صورت حرمت نفس کودک از بین خواهد رفت و دسته اول مهر طلب و دسته دوم برتری طلب خواهند شد

 

 

 

ارسال نظر