کد خبر : 17601

کودکان ما باید با پاهای کوچک و لرزان خودشان زندگی کنند

کودکان ما باید با پاهای کوچک و لرزان خودشان زندگی کنند

کودکان ما باید با پاهای کوچک و لرزان خودشان زندگی کنند و نه با قدم های محکم و استوار و آرزوهای دور و دراز شما.

کودکان ما باید با پاهای کوچک و لرزان خودشان زندگی کنند و نه با قدم های محکم و استوار و آرزوهای دور و دراز شما.

آنها به جهت تکمیل و کامل کردن زندگی ما نیامده اند.

آنها برای جبران اشکال و اشتباهات و یا آرزوهای ما نیامده اند.

آنها برای اینکه ما را به به بزرگی و افتخار و شهرت برسانند، نیامده اند.

آنها موجوداتی هستند که قرار است زندگی خودشان را براساس اصول اخلاقی و انسانی در کنار ما و با ما بگذرانند.

 

ارسال نظر