کد خبر : 17651

"باید فلان وسیله را برای من بخرید"

"باید فلان وسیله را برای من بخرید"

"من امروز این ناهار را نمی خواهم و برای من چیز دیگری درست کنید" "بعدازظهر باید به فلان پارک برویم" و ... .

"باید فلان وسیله را برای من بخرید"

"من امروز این ناهار را نمی خواهم و برای من چیز دیگری درست کنید" "بعدازظهر باید به فلان پارک برویم" و ... .

این ها گوشه ای از درخواست برخی کودکان است که دوست دارند به همه آن ها پاسخ مثبت داده شود وگرنه جیغ، گریه، اوقات تلخی و ... به راه می اندازند تا به هدف شان برسند.

با این حال و در این وضعیت، همیشه یک سوال برای والدین به وجود می آید که کدام درخواست های کودک مان منطقی است و باید به آن ها پاسخ دهیم و کدام هایشان، غیر منطقی است و نباید به آن ها جامه عمل بپوشانیم

خواسته های منطقی همان نیازهای طبیعی کودک هستند مانند نیاز به آب، غذا، بازی، محبت، توجه، نوازش و ... که باید به موقع، بجا و به اندازه برآورده شوند و اگر از چارچوب اصلی خارج شوند، ارضای بیشتری را طلب می کنند یا اگر بخواهند در زمان و مکانی غیر از زمان و مکان خودشان برآورده شوند، یک خواسته غیر منطقی است که قطعا باید در مقابل آن ها مقاومت کرد.

 

 

ارسال نظر