کد خبر : 17802

هرگز پشت دست بچه ها نزنید .

هرگز پشت دست بچه ها نزنید .

همینطور کف دست دست مغز دوم کودک است و بسیارمهم است

هرگز پشت دست بچه ها نزنید .

 همینطور کف دست

دست مغز دوم کودک است و بسیارمهم است

وقتی دست کودک را می زنید

 یعنی مغز او را می زنید . هر آسیبی که به دست کودک بخورد ، به مغز او آسیب خورده است

 

ارسال نظر