کد خبر : 18161

سالهای اولیه زندگی کودک، تنها زمان پرورش کودک است

سالهای اولیه زندگی کودک، تنها زمان پرورش کودک است

و ‏‎آموزش به کودک ازطریق بازی انجام میگیرد

در این سنین، ‏‎هر نوع کار بد بی خطر با بی اعتنایی ازبین میرود حساسیت بی جا به خرج ندهید

 

ارسال نظر