می‌توان چنین گفت که پیامد چنین رفتاری از سوی احمدی‌نژاد و یارانش و بدنه دانشجویی اقلیتی که خیلی علاقه دارد خود را نماینده تام جریان دانشجویی معرفی کند، این…