سید حسن موسوی

معرفی عدنان الزرفی به عنوان نخست وزیر برای تشکیل دولت انتقالی در عراق موجی از اعتراضات احزاب شیعه را به دنبال داشته است.