سخنگوی دولت انگلیس پس از پایان جلسه اضطراری کابینه در ارتباط با توقیف نفتکش انگلیسی، نگرانی خود را از این موضوع اعلام کرد.