کد خبر : 11058

اعزام بیش از 7 هزار نفر بوشهری به مرقد امام خمینی (ره)

اعزام بیش از 7 هزار نفر بوشهری به مرقد امام خمینی (ره)

جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از اعزام 7 هزار و 600 نفر بوشهری برای شرکت در مراسم سالگرد رحلت امام (ره) خبر داد.

به گزارش " بوشهر24 "، حمید خرمدل پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد اعزام کاروان به مرقد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه اﻣﺎم راﺣﻞ در آن ﺳﺎل‌ھﺎی ﺧﻔﻘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ رژﯾﻢ ﺳﺘﻤ‌‌‌‌ﺸﺎھﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را از ﻇﻠﻢ ﺷﺎه رھﺎﻧﯿﺪ، اظهار داشت: با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺷﻮر و آگاهانه ﻣﺮدم در آﯾﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن و استکبار جهانی ﻣﺄﯾﻮس‌ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﯾﯿﻦھﺎ و مراسمات اﯾﻦ روز را ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮ از ﺳﺎل‌ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮپا ﮐﻨﯿﻢ.

خرمدل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ راه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) را در ﻇﻠﻢ‌ﺳﺘﯿﺰی اداﻣﻪ داده و در اﯾﻦ راه ﺗﻌﻠﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: ﺣﻀﻮر ﺧﻮدﺟﻮش ﻣﺮدم در اﯾﻦ مراسمات ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾﺄس و ناامیدی دﺷﻤﻨﺎن قسم‌خورده نظام ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

وی با اشاره به اینکه ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺑﺮھﻪ از زﻣﺎن ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن در ﭘﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوریﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ، افزود: جلسات هماهنگی برای اعزام کاروان از بوشهر جهت شرکت در سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داده‌ایم.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه مقدمات کار اعزام کاروان به مرقد امام (ره) در سال 93 روان‌تر از سال‌های گذشته انجام شد، عنوان داشت: امسال تمام امکانات و فعالیت‌های مربوط به اعزام کاروان به نواحی واگذار خواهد شد.

خرمدل با اشاره به اینکه با توجه به کمبود امکانات برای اعزام کاروان به مرقد امام اما وضعیت خوبی داریم، ادامه داد: 7 هزار و 600 نفر بوشهری برای شرکت در مراسم سالگرد رحلت امام (ره) به مرقد آن حضرت اعزام خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه این تعداد نفراتی که به مرقد امام اعزام می‌شوند ابلاغیه قرارگاه شهید فهمیده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال به شعار  دولت و ملت، همدلی و همزبانی مزین شده این مأموریت را با همدلی مسئولان به انجام برسانیم تا مرضی خداوند متعال قرار گیرد./ فارس

ارسال نظر