کد خبر : 7064

علی اکبر مزارعی

یک واحد فتنه پژوهی در مکتب 9 دی

یک واحد فتنه پژوهی در مکتب 9 دی

بررسی پدیده ها از حیث این که فقط یک پدیده اند امروزه منجر به ایجاد 2600 رشته علمی در جهان شده است!

بوشهر24/علی اکبر مزارعی: بررسی پدیده ها از حیث این که فقط یک پدیده اند امروزه منجر به ایجاد 2600 رشته علمی در جهان شده است!
از گذشته تاکنون با تلقی ریاضی از عالم هستی ، اثبات و فرموله کردن پدیده ها برای تفسیر و تسخیر عالم مهمترین ماموریت  علوم دانشگاهی بوده است!
به همین دلیل خواستگاه تمامی  رشته ها  فیزیک بوده و می توان گفت که در تمامی دانش ها  این فیزیک است که تدریس می شود و نه چیز دیگر!
جامعه شناسان فیزیک جامعه را ، پزشکان فیزیولوژی و فیزیک بدن  را ، روان شناسان فیزیک روان را ، مهندسین فیزیک سازه ها و تاسیسات را ، تاریخ دانان تاریخ فیزیکال و داروینیزم تاریخی را ، اقتصاد دانان فیزیک اقتصاد و تعادل عرضه و تقاضا را  و حتی فیلیسوفان هستی فیزیکال را مورد مداقه و پرسش قرار می دهند و نه چیز دیگر!
خواستگاه فیزیک و بخش پنهان آن که تحت عنوان متافیزیک یاد می شود چیزی  جز انباشت آگاهی و دانش در سه حوزه ادبیات ، ریاضیات ، شیمی و کیمیاگری نیست که برآیند آنها در علم فیزیک به عرصه ظهور رسیده است
کلمه ،کمیت و کیفیت ، سه ریشه ستبر علم فیزیک ،  پاسخی عجولانه و سطحی به مهمترین پرسش فلسفه یعنی پرسش از چیستی وجود هستند
بودن یا نبودن مسئله این است؟ و نه چیز دیگر!
فلاسفه غرب فلسفه را درختی می دانند که ریشه اش متافیزیک(کلمه ،کمیت و کیفیت) و تنه اش فیزیک و شاخه هایش دانش و علوم ، برگ و میوه اش هنر و تکنولوژی است که در زمین پرسش از وجود سر برآورده است و امروز بشر به انتهای آن یعنی برداشت میوه این درخت یا به عبارتی بهتر تکنولوژی رسیده است
 
به قول ریچارد رورتی فلسفه نردبانی است که غرب از آن بالا رفت و آن را به دور انداخت
امروز بشر یه میوه درخت فلسفه رسیده است و سیطره فیزیک بر تمامی دانش و علوم سایه گسترانیده است
اگر شنیده شد که آن آقای استاد افاضاتی داشت مبنی بر این که نمی توان بدون یاد گیری زبان انگلیسی منطقی اندیشید تعجب نباید کرد!
 اگر مبانی برنامه چهارم توسعه را حسین بشریه استاد فیزیکال علوم سیاسی و استاد راهنمای بسیاری از جبهه مشارکتی ها  تهیه کرده است  لاجرم به رابطه با آمریکا و به رسمیت شناختن اسرائیل ختم خواهد شد!
از نظر این اساتید فیزیک زده  جهان سلطه ، امروز به میوه این درخت رسیده و جهان سوم راهی برای توسعه به غیر از مسیری که کدخدایان این دهکده جهانی می پیمایند را  ندارد یا به قول تقی زاده ایران باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شود
به همین دلیل راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها از این حیث ضروری است
چرا که  ریشه بسیاری از فتنه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و  سیاسی در همین دانش و علوم فیزیکالی است  که امروز توسط 70 هزار استاد دانشگاه به 4 میلیون و400 هزار دانشجو تدریس می شود و شاید به همین دلیل خواستگاه بسیاری از آشوب های خیابانی و اعتراضات مدنی این شهروندان هزاره سوم از دانشگاه برمی خیزد!
وگرنه مردم کوچه و بازار که با فتنه و فتنه گر نسبتی ندارند!  به عبارتی دیگر چون با فیزیک مدرن بیگانه اند حماسه 9 دی را اینگونه رقم زدند
شاید به همین دلیل باشد  که برخی باسوادان دانشگاه رفته  داد اعتراضشان بلند است که چرا سرنوشت کشور باید توسط لبو فروشان و رانندگان تاکسی کف خیابان ها مشخص شود!
این اساتید غرب زده  به دنبال جامعه ای مدنی هستند  تا با ساز و کاری از نوع  فیزیکال مهندسی انتخابات را طراحی نموده  و بدین گونه بتوانند  رای طبقه  متوسط بورژوا و فیزیک زده را برای چیدن میوه درخت ممنوعه فلسفه غرب و سازش با صاحبان اصلی تکنولوژی جهت دهی نمایند
با چنین مرعوب شدگانی  پدیده ها از حیث اینکه مخلوقند بررسی نخواهند شد  تا به جای دستیابی  به تکنیک و مرعوب شدن در برابر غرب انباشته شده از تکنیک وسلاح  به صنع و ابزاری الهی  برسند که که میوه درخت حکمت و نتیجه آن مقاومت و پایداری در برابر ظالمین و متجاوزین است
اگر دانشگاه می خواهد سهم بیشتری در حماسه 9 دی داشته باشد باید نگاه خود را  به دانش و علوم تغییر داده و پدیده ها را از حیث اینکه مخلوقند عمیق تر و عالی تر بررسی نماید و این سهم خواهی جز با راه اندازی کرسی های فتنه پژوهی میسر نخواهد بود

کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها باید با فتنه پژوهی ریشه بسیاری از فتنه ها از جمله فتنه های اقتصادی را که امروز امت مسلمان ایران اسلامی را تا مرز انهدام پیش خواهد برد ریشه کن نموده و لحظه درنگ ننماید
سالروز حماسه 9 دی می تواند برای جوانان ولایتمدار بهترین زمان برای شروع این ماموریت خطیر و تحقق مطالبات ولی فقیه زمان حضرت امام خامنه ای در این خصوص  باشد تا این دانشجویان انقلابی  با نقد ریشه های علوم در فلسفه غرب و نقد فیزیک مدرن و تکنولوژی برآمده از آن و استفاده از مبانی فقه حکومتی به مدل های مطلوبی برای اداره کشور و مدیریت جهان رسیده و زمینه را برای ظهور حضرت ولی عصر فراهم آورند

 

ارسال نظر