کد خبر : 7417

تصاویر(1)/ تجمع امت حزب الله مقابل درب استانداری بوشهر

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

تجمع امت حزب الله جلو استانداری

 

 

ارسال نظر