کد خبر : 7772

سیدنصرالله محمودی

نامه ای از دیار الماس سیاه به رئیس جمهور

نامه ای از دیار الماس سیاه به رئیس جمهور

سلام بر رئیس جمهورمحبوب، از دیار الماس سیاه برایت خطی ماندگار به یادگار می گذارم. ازسرزمین نی انبان که سالهاست دیگر هیچ نفسی به سراغش نیامده، تادوباره آواز شادی اش را برپا کند.

بوشهر 24/ سیدنصرالله محمودی:

سلام بر رئیس جمهورمحبوب، از دیار الماس سیاه برایت خطی ماندگار به یادگار می گذارم. ازسرزمین نی انبان که سالهاست دیگر هیچ نفسی به سراغش نیامده، تادوباره آواز شادی اش را برپا کند.

 اقای رییس جمهور! شنیده ایم قصد دیدارمان داری. انگار صدای دردناک زخمهای بازمان به گوشت رسیده است ومیخواهی به مداوایمان بپردازی ولی می ترسم که اینبار هم چون دیدوبازدیدهای دوستان قبل ازتو دست خالی بیایی وباچمدانی پراز سوغاتی به کاخ زیبایت برگردی. اقای رییس جمهور ! اگر اینبار هم قرار است همان قصه های هزارویکشب تکرارشود پس تورا به خدایت قسم میدهیم به زخمهای عمیقمان نمک نپاشی وبگذار فقط بین ما وشما دیداری دوستانه باشد وبس. وعده سفره رنگین را درگوش همشهریانم نجوا نکن که سالهاست با خرمای تلخ خود همسفره اند. اینجا همه چیزخوب است حتی ناله های مادری که فرزندش ازبوی تندگازونفت بی خواب شده است. شیخ! اگرقراراست بیایی واحوالمان را جویا شوی من برایت یک به یک خواهم گفت...... اینجا به خاطر مرحمت دوستانتان هردوماه یکبارفیش گازوبرقمان که محصول خاک خودمان است انقدرناچیزاست که گاهی ارزش پرداخت کردنش هم ندارد..!!!! اینجا بچه هایمان هنوز درس را تمام نکرده اند پیامکهای پی در پی پتروشیمی هاوپالایشگاههای خودمان برای به خدمت گرفتنشان امانشان رابریده است واز هم سبقت می گیرند وگاهی کار به یقه گیری ومجادله می کشد.. !!! اینجا بیمارستانهایش انقدر مجهز وزیباست که گاهی یادمان میرود که بیمارمان رابرای درمان به اینجا اورده ایم. انقدر دکترهایش تخصص دارند که هنوز درد رانگفته ایم درمانش کرده اند. وپرستارانش انقدر مهربانند که هیچگاه سریالهای زیبای تلویزیون و چت کردن بادوستانشان رابر سرکشی بیمار ترجیح نمی دهند..!!! اینجاقیمت های اجناس مغازه هاانقدر پایین است که ماگاهی تمامی خریدیک سالمان رافقط بانیمی از حقوقمان انجام میدهیم وکاسبان انقدر باانصافند که مابه هنگام خریدخجالت میکشیم قیمت چیزی را سوال کنیم..!!! شیخ! اینجا دستمزدها انقدر زیاد است که هرچه بیشترخرج میکنیم بازهم اضافه میایدوبه همین خاطراست که روز به روز تعداد بانکهایمان بیشتر وبیشتر میشودبرای حفاظت ونگهداری دارایی هایمان..!!! شیخ ! اینجا سالهاست پسوندنازیبای محرومیت ازپیشانیمان پاک شده وبه جایش ثروتمند حکاکی شده است وهمه به خوبی وخوشی درنازونعمت به سرمیبریم ..!!! اکنون که میایی دیگر دغدغه ایی نیست ودیوارهای شهرانقدر کوتاه وبهم نزدیک شده اندکه باتعدادی ازپوسترهاوبنرهایی ازلبخندهای رنگی شما پوشیده شده وشهرمان مملوازلبخندهای شماواشکهای ماست... باهزینه های اندکی که میشدشایدفقط تعدادی از زوجهای جوان وپدران بیکارراخوشبخت کرد...!!! اقای رییس جمهور! همه فهمیده اند که اینجا همه چیز خوب است شماهم به دیگران بگو..... نسلهای اینده همه چیزراقضاوت خواهندکرد.

ارسال نظر