تا می توانید از این فرصت(شب قدر) که معلوم نیست دیگر گیرتان بیاید یا نه، استفاده کنید. چون این یک «شب طلایی» است. در بین تمام ماه های سال، تنها یک ماه است که…