کد خبر : 10012

تصاویر1/ اجرای ترانه حماسه نادر در همایش دو قرن مقاومت در برابر استعمار

تصاویر1/ اجرای ترانه حماسه نادر در همایش دو قرن مقاومت در برابر استعمار

بوشهر 24: همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار با سخنرانی دکتر حسن عباسی و سردار حاج سعید قاسمی در مقابل گورستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر در حال برگزاری است.

بوشهر 24: همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار با سخنرانی دکتر حسن عباسی و سردار حاج سعید قاسمی در مقابل گورستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر در حال برگزاری است.

تصاویر زیر گوشه ای از این مراسم و حضور باشکوه مردم استان دارالحاسه بوشهر را روایت می کند.

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

دکتر حسن عباسی در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

اجرای ترانه حماسه نادر توسط ساسان نوذری در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

عکس: ابراهیم قهوه چی زاده

ارسال نظر