کد خبر : 10014

تصاویر3/ سخنرانی دکتر عباسی در همایش بوشهر

تصاویر3/ سخنرانی دکتر عباسی در همایش بوشهر

بوشهر 24: همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار با سخنرانی دکتر حسن عباسی و سردار حاج سعید قاسمی در مقابل گورستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر در حال برگزاری است.

بوشهر 24: همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار با سخنرانی دکتر حسن عباسی و سردار حاج سعید قاسمی در مقابل گورستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر در حال برگزاری است.

همایش دو قرن مقاومت مردم بوشهر در برابر استعار

همایش دو قرن مقاومت مردم بوشهر در برابر استعار

همایش دو قرن مقاومت مردم بوشهر در برابر استعار

همایش دو قرن مقاومت مردم بوشهر در برابر استعار

همایش دو قرن مقاومت مردم بوشهر در برابر استعار

همایش دو قرن مقاومت مردم بوشهر در برابر استعار

جمیری نماینده بوشهر در همایش دو قرن مقاومت مردم بوشهر در برابر استعار

همایش دو قرن مقاومت مردم بوشهر در برابر استعار

همایش دو قرن مقاومت مردم بوشهر در برابر استعار

ارسال نظر