کد خبر : 1320

تصاویر منتشر نشده از شهید شهریاری

 تصاویر منتشر نشده از شهید شهریاری

بوشهر24: میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران (دشتی) در مجلس شورای ملی بود که 7 تیرماه 1360 در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.

بوشهر24: میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران (دشتی) در مجلس شورای ملی بود که 7 تیرماه 1360 در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.

منبع:شبکه خبر دشتی

 

میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران
میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران

ارسال نظر