کد خبر : 17790

کارگاه آموزشی مراقبت وصیانت ازدانش آموزان در برابرآسیب های اجتماعی

کارگاه آموزشی مراقبت وصیانت ازدانش آموزان در برابرآسیب های اجتماعی

کارگاه آموزشی مراقبت وصیانت ازدانش آموزان در برابرآسیب های اجتماعی ویژه والدین دانش آموزان دبیرستان دوره اول شهید اندرزگو(فرهنگیان)شهرستان لامرد برگزارگردید

به گزارش خبرگزاری بوشهر24،کارگاه آموزشی مراقبت وصیانت ازدانش آموزان در برابرآسیب های اجتماعی ویژه والدین دانش آموزان دبیرستان دوره اول شهید اندرزگو(فرهنگیان)شهرستان لامرد برگزارگردید.آقای شبانی نژاد مدرس ومشاورآسیب های اجتماعی درحاشیه این کارگاه برلزوم نقش خانواده درکاهش انحرافات اجتماعی تاکید کردند واظهارداشتند:یکی ازعوامل مهم که باعث از هم پاشیدن کانون خانواده ها می شود ضعف اطلاعات وآگاهی والدین نسبت به معضلات اجتماعی در جامعه است زیرا خانواده مهمترین محیط برای پیشگیری ازآسیب های اجتماعی است ووالدین موثرترین افراد زندگی فرزندان می باشد واز ابتدای زندگی با فرزندان در تماس هستند.وی در ادامه عوامل ایجاد آسیب های اجتماعی درجامعه را عوامل فردی،محیطی،اجتماعی،خصوصیات جسمانی،اختلال روحی وروانی،احساس کمبود شخصیت وتفاوت فرهنگی خانواده ها وآداب ورسوم دانستند.وی با بیان اینکه خانواده سالم،کانون پیشگیری ازآسیب های اجتماعی است خاطرنشان کردند:با مراقبت از خانواده وایجاد صمیمیت وفضای امن عاطفی،انظباط رفتاری،نظارت هوشمندانه،الگوسازی مثبت می توان فرزندان خود را در برابرآسیب های اجتماعی ایمن کنید.مشاورآسیب شناسی اجتماعی درجمع والدین دانش آموزان آموزش مهارت های زندگی به فرزندان را،اولین واکسن ایمن سازی دربرابرخطرات دانست وخانواده،مدرسه وجامعه را مثلث تربیتی نامید وابراز امیدواری کرد که با تعامل این سه نهاد اجتماعی که دائما" از همدیگر در حال تاثیرپذیری وتاثیرگزاری هستند،اززمینه بروزوگسترش انواع آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.

ارسال نظر