کد خبر : 3284

تصویرسازی/روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس

تصویرسازی/روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس

شهریور روز شهادت رئیسعلی دلواری فرمانده نیروهای مقاومت تنگستان در برابر نیروهای انگلیسی و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس ...

شهریور روز شهادت رئیسعلی دلواری فرمانده نیروهای مقاومت تنگستان در برابر نیروهای انگلیسی و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس ...

تصویرسازی رئیسعلی دلواری

ارسال نظر