کد خبر : 5246

تصاویر/تعزیه بزرگ عاشورا در روستای نظرآقا

تصاویر/تعزیه بزرگ عاشورا در روستای نظرآقا

تصاویر/تعزیه بزرگ عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

عکس: حسین استوار

ارسال نظر