کد خبر : 5279

تصاویر اختصاصی/تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تصاویر اختصاصی/تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تصاویر اختصاصی بوشهر24 از تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه ظهر عاشورا در روستای درودگاه

تعزیه درودگاه

عکس/امیر چوبدار

ارسال نظر