در گفتگو با سفیر سابق ایران در مکزیک مطرح شد؛

بوشهر 24: ما همه موظف هستیم پیام را به همه ی مردم غرب و غیر غرب برسانیم. این پیام باید به تمام مردم غیر مسلمان برسد. ما همه موظف هستیم این پیام را برسانیم.