بخش اول/ "بوشهر24 " ضمن سلسله مصاحبه هایی بررسی می کند؛

"بوشهر 24" با گشودن پرونده ای به نام و با موضوع «شناسایی و پرورش نخبگان دانش آموزی استان بوشهر»، مجموعه مصاحبه هایی را ترتیب داده است که به زودی سلسله وار…